Bạn chưa đăng nhập hoặc đăng ký. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn...

MyCode
Bạn có thể sử dụng MyCode, một vài ví dụ về MyCode được sử dụng.


[b]Đây là chữ tô đậm[/b]
   Đây là chữ tô đậm

[i]Đây là chữ in nghiêng[/i]
   Đây là chữ in nghiêng

[u]Đây là chữ gạch chân[/u]
   Đây là chữ gạch chân

[s]Đây là chữ gạch bỏ[/s]
   Đây là chữ gạch bỏ


[url]http://www.example.com/[/url]
   http://www.example.com/

[url=http://www.example.com/]Example.com[/url]
   Example.com

[email]example@example.com[/email]
   example@example.com

[email=example@example.com]E-mail Me![/email]
   E-mail Me!

[email=example@example.com?subject=spam]E-mail với tiêu đề[/email]
   E-mail với tiêu đề


[quote]Chữ trích dẫn sẽ ở đây[/quote]
   Chữ trích dẫn ở đây

[code]Chữ giữ nguyên định dạng[/code]
   Chữ giữ nguyên định dạng


[img]http://www.php.net/images/php.gif[/img]
   

[img=50x50]http://www.php.net/images/php.gif[/img]
   


[color=red]Đây là chữ màu đỏ[/color]
   Đây là chữ màu đỏ

[size=3]Chữ có kích thước là 3[/size]
   Chữ có kích thước là 3

[font=Tahoma]Chữ dùng font Tahoma[/font]
   Chữ dùng font Tahoma


[align=center]Canh giữa[/align]

Canh giữa

[align=right]Canh bên phải[/align]

Canh bên phải


[list]
[*]List Item #1
[*]List Item #2
[*]List Item #3
[/list]

  • List item #1
  • List item #2
  • List Item #3

Bạn có thể làm danh sách bằng cách sử dụng [list=1] đối với số, và [list=a] đối với chữ.